صفحه اصلی > اخبار 


نسخه چاپي

فهرست بهاء

فهرست بهاء پیشنهادی پیمان های GIS شرکت گاز استانی


  ردیف                            شرح عملیات                                                      واحد             مقدار                بهای واحد (ریال)                       بهای کل    
1 ساماندهی آرشیو فیزیکی و ایجاد بانک الکترونیکی وضعیت موجود سازمان (فرم متادیتا: شامل شناسایی و جمع آوری آمار کلیه نقشه های کاغذی و رقومی بیلت و ازبیلت، کروکی شبکه، پرونده کروکی های علمک و پرونده مشترکین، کارت شیر و TP، اطلاعات  آلبومهای نقشه های ازبیلت، نصب برچسب شماره آلبوم) قلم سه برابر متراژ شبکه + پنجاه برابر تعداد مشترکین
2 صحت سنجی و بروزرسانی ازبیلتهای رقومی یکپارچه موجود دارای اسکلت استاندارد و زمین مرجع نمودن اولیه به کمک تصاویر ماهواره در مرحله اول و تدقیق نهایی با برداشت نقاط کنترلی GPS چندفرکانسه متر 148
3 صحت سنجی و زمین مرجع نمودن و بروزرسانی نقشه های ازبیلت رقومی یکپارچه فاقد اسکلت استاندارد (مانند چرخش و جابجایی عوارض و ...) به کمک تصاویر ماهواره در مرحله اول و تدقیق نهایی با برداشت نقاط کنترلی GPS چندفرکانسه متر 699
4 صحت سنجی و زمین مرجع نمودن و بروزرسانی نقشه های ازبیلت رقومی شیت بندی  شده به کمک تصاویر ماهواره در مرحله اول و تدقیق نهایی با برداشت نقاط کنترلی GPS چندفرکانسه متر 749
5 استاندارد سازی تمامی لایه ها و بلوکهای اتوکد مطابق دستورالعمل تهیه بیلت و ازبیلت گازرسانی - سه ردیف قبل کیلومتر 8776
6 انجام عمليات نقشه برداري، کارتوگرافي(نقشه کشی) بمنظور تهيه نقشه بيلت (نقشه خام) به مقياس 2000/1 گازرساني بصورت زمين مرجع و مطابق با دستورالعمل تهیه بیلت و ازبیلت گازرسانی. - (برداشت علمک، شیر، نقاط اندازه گیری و دیگر عوارض گازی مشهود وبرداشت مسیر لوله از روی ترمیم آسفالت، برداشت تیرچراغ برق و تلفن و درب املاک، راستای طولی جوی ها در تهیه بیلت انجام شود) متر 3290
7 انجام عمليات نقشه برداري، کارتوگرافي(نقشه کشی) بمنظور تهيه نقشه بيلت (نقشه خام) به مقياس 200/1 گازرساني بصورت زمين مرجع و مطابق با دستورالعمل تهیه بیلت و ازبیلت گازرسانی.  - (برداشت علمک، شیر، نقاط اندازه گیری و دیگر عوارض گازی مشهود وبرداشت مسیر لوله از روی ترمیم آسفالت در تهیه بیلت انجام شود) - (صرفا برای مکانهایی که نقشه 2000/1 باعث تداخل لوله ها شده و جوابگوی جزئیات نقشه نمی باشد) متر 6024
8 روز آمد سازی نقشه های پایه 2000/1 سازمان نقشه برداری یا دیگر ارگانها، با استفاده از عکس های هوایی (ارتوفتو شده) و تهیه شیپ فایل پارسل از آنها به صورت GIS Ready شده و ذخیره شده در پایگاه داده هکتار 50000
9 عملیات تهیه عکسهای ارتوفوتو با پهپاد با اندازه پیکسل زمینی 10cm  طبق دستورالعمل فوتوگرامتری سازمان نقشه برداری با فرمت Mbtiles هکتار 600000
10 روز آمد سازی نقشه های پایه 2000/1 سازمان نقشه برداری یا دیگر ارگانها، به روش نقشه برداری مستقیم زمینی و تصاویر ماهواره ای و تهیه شیپ فایل پارسل از آنها به صورت GIS Ready شده و ذخیره شده در پایگاه داده (صرفا جهت مواردی که طبق ردیف های مربوطه،  بیلت تهیه نشده است) متر 2741
11 انجام عمليات کارتوگرافی (نقشه کشی) و داده آمایی (برداشت اطلاعات توصیفی از اسناد موجود) جهت تهیه نقشه ازبیلت با استفاده از کروکي هاي اجرایی و ازبیلتهای کاغذی و یا با استفاده از نتایج آشکارسازی (لوله یاب یا سونداژ)   بر روي نقشه بيلت  مطابق با لايه بندي طبق مدل داده و GIS Ready  اولیه شده، مطابق دستورالعمل تهیه بیلت و ازبیلت مصوب مدیریت گازرسانی متر 1045
12 جانمایی و بروزرسانی مکانی شماره اشتراک مشترکین بر روی پارسل ها با استفاده از نقشه های کد آدرس با تحلیل مکانی و ذخیره سازی در پایگاه داده مکانی مورد 439
13 ممیزی جهت تعیین شماره علمک مربوط به هر اشتراک مورد 5000
14 برگ شماری پرونده ها و اسکن مدارک مشترکین و ایجاد آرشیو الکترونیکی و نامگذاری بر اساس شماره اشتراک - صفحه 633
15 تهیه  و نصب برچسب کد یکتا روی لوله رابط ملک (خروجی رگولاتور) یا کنتور یا درب منزل یا علمک  عدد 2793
16 مابه التفاوت نصب برچسب ردیف قبل بر روی بدنه کنتور عدد 1045
17 برداشت مکان علمک ها به صورت زمین مرجع با دقت زیر یک متر (به هر روش) همراه با کد یکتا و برداشت اطلاعات توصیفی  طبق مدل داده و ترسیم  اتوماتیک کف خواب علمک بصورت دوبعدی و ذخیره سازی در پایگاه داده مکانی عدد 2757
18  انطباق کروکی علمک با موقعیت مکانی علمک (که در ردیف قبل برداشت شده است)، اسکن کروکی و تکمیل اطلاعات توصیفی و نهایتا ایجاد آرشیو الکترونیکی و ذخیره در پایگاه داده مکانی عدد 17626
19 بروزرسانی و بازنگری کف خواب علمکهایی که اتوماتیک ترسیم شده اند لیکن نیاز به اصلاح و ترسیم به صورت شماتیک دارند (الزاما کف خواب عمود به خط نمی باشد) عدد 90727
20 برداشت عوارض نقطه ای مشهود گازی (از قبیل: دریچه شیر، دریچه بلودان،  TP، باندباکس، مارکر، ونت) با دستگاه GPS مولتی فرکانس نقشه برداری با دقت زیر 10cm همراه با اطلاعات توصیفی مطابق مدل داده و ذخیره سازی در پایگاه داده مکانی  - (صرفا جهت مواردی که طبق ردیف های مربوطه، بیلت تهیه نشده است) عدد 84823
21 برداشت عوارض سطحی (از قبیل: ایستگاه ها، ساختمانهای اداری و عملیاتی) با دستگاه GPS  مولتی فرکانس نقشه برداری با دقت زیر 10cm و ذخیره سازی در پایگاه داده مکانی - (صرفا جهت مواردی که طبق ردیف های مربوطه، بیلت تهیه نشده است) عدد به ازای هر عارضه سطحی  973447
22 اسکن نمودن و ایجاد آرشیو الکترونیکی (شامل کدگذاری و قابلیت جستجو) نقشه های ازبیلت کاغذی به کمک اسکنرهای استاندارد- متر طول نقشه 25000
23 انجام عملیات آشکارسازی لوله های فلزی مدفون فاقد ازبیلت به کمک لوله یاب  با دقت حداکثر 10cm (به کمک دستگاه GPS دقیق) و ترسیم کروکی متر 4018
24 انجام عملیات آشکارسازی ، تفسیر و ترسیم کروکی لوله های پلی اتیلن مدفون فاقد ازبیلت به کمک لوله یاب GPR با دقت حداکثر 10cm (به کمک دستگاه GPS دقیق) متر 24622
25 انجام عملیات آماده سازی و GISready نمودن نقشه ها (شامل: حذف خطاهای توپولوژیک شبکه و ایجاد Geometric Network و کنترل تمام Conectivity ها و تهیه Geodatabase از نقشه های Network و ذخیره سازی در پایگاه داده اطلاعات مکانی) کیلومتر 25000
26 ورود و تکمیل جداول اطلاعات توصیفی کلیه عوارض (شیر، خطوط گاز، ایستگاهها، TP، ) طبق مدل داده (به ازای هر 50 متر طول لوله 8 فیلد) فیلد 110
27 ترسیم محدوده های سطحی از قبیل زون، ساب زون، بخش و قطعه خط سیر، محدوده های کنتورخوانی، و هر نوع بلوک بندی دیگر  و همچنین محدوده EIS و TIS (محدوده تحت پوشش هر شیر و هر ایستگاه با در نظر گرفتن مشترکین و محدوده ملک مربوطه) و CIS بصورت یک لایه توپولوژیک سطحی مورد 12540
28 حفر چاله آزمایشی مورد 1241460
29 شيت بندي نقشه هاي  ازبيلت 200/1 با عرض 30 سانتي متر و طول حداکثر 6 متر و ترسيم نقشه Key Map و Location Map در قسمت Layout نقشه مطابق دستورالعمل تهیه بیلت و ازبیلت گازرسانی کیلومتر شبکه 104497
30 پلات سیاه سفید لیزری ارائه آن پس از تاييد به کارفرما مترمربع 50000
31 پلات رنگی نقشه های خطی  ارائه آن پس از تاييد به کارفرما مترمربع 120000
32 ارائه آلبوم  با مقیاس 200/1 بصورت صحافي شده و زرکوب شده با مشخصات پروژه و ارائه آن پس از تاييد به کارفرما سری 1000000
33 گویا سازی جهت تولید و چاپ اطلس (مانند اطلسEIS ، اطلس TIS ، اطلس بلوک بندی بحران، اطلس خط سیر و ...) در اندازه های مختلف شیت 31349
34 تهیه تصاویر ماهواره (کل استان)  از آرشیو های GoogleMap و Bings و راه اندازی سرویس WMS از آنها بصورت آفلاین در شبکه داخلی کیلومترمربع 1463
35 اصلاح و شماره گذاری شماره شیر و شماره خط (شرح کار نحوه کدگذاری به پیوست: توسط آقای سرلک) عدد 8776
36 اصلاح مارکر  شیرها مطابق با نقشه های استاندارد عدد طبق فهرست بها 63100137
37 بروزرسانی از طریق داده امایی (بدون عملیات میدانی) منظور تکمیل، تطبیق و اصلاح اطلاعات توصیفی مشترکین فیلد 110
38  ممیزی و اصلاح بمنظور تکمیل، تطبیق و اصلاح اطلاعات توصیفی مشترکین رکورد 6000
39 نصب ایستگاه پیلار طبق نقشه استاندارد عدد 16822000
40 نصب ایستگاه ثابت نقشه برداری طبق نقشه استاندارد عدد 600000
41 آموزش تخصصی و کاربردی GIS  (مکان و تجهیزات به عهده کارفرما) نفر ساعت 100000


  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/08/19 - ٠٩:٥٠
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 596

تصاویر منتخب