آدرس جديد صفحه محاسبه گاز بها

http://billing.nigc.ir/gasPrice

مي باشد