سيستم‌هاي عامل
معرفي قسمت كنترل‌هاي نرم‌افزاري سيستم‌عامل و زيرسيستم‌ها 

كنترل وضعيت سيستم‌عامل و بستر عملياتي آن و كنترل Logهاي ايجاد شده، در ابتداي هر روز، كنترل وضعيت Spool سيستم، كنترل نرم‌افزاري و و نظارت بر راه‌اندازي خطوط ارتباطي Vtam و كنترولرهاي خطوط ارتباطي راه دور، گزارش گيري دائم از سيستم حفاظتي Racf و Smf، كنترل نرم‌افزار فشرده‌سازي اطلاعات Zip در رابطه با Send و Receive اطلاعات بين دو محيط Pc و Main، كنترل و نظارت بر عملكرد نرم‌افزار شبه بانك اطلاعاتي Cics مورد استفاده كاربران سيستم Online مشتركين كنترل و نظارت بر عملكرد نرم‌افزار مديريت نوار Rmm، كنترل و نظارت و اجراي نرم‌افزار PPRC بمنظور فعال سازي عمليات كپي برداري لحظه اي از كليه ديسكهاي اطلاعاتي سيستم و كاربران، كنترل و مديريت نرم‌افزار SMS بمنظور حفاظت از ديسكهاي اطلاعاتي هر مركز و جلوگيري از دستيابي هاي غير مجاز به اينگونه منابع، نظارت و كنترل بر عمليات Backup گيري هفتگي، ماهيانه، فصلي، ساليانه، كنترل و مديريت نرم‌افزار Tso بمنظور معرفي Userid وPsw و تعيين ميزان قابليت هاي هر كاربر، كنترل و تنظيم پارامترهاي نرم‌افزاري Jes2 بر اساس نيازها و اولويت Job هاي اجرايي درون سيستم...


1388/3/24 يكشنبه
....