داده‌آمايي
معرفي قسمت داده‌آمايي 

به طور كلي Data Entry مربوط به سيستم‌هاي مالي و صادرات گاز، و همچنين وارد كردن اطلاعات مربوط به واحد GIS شركت ملي گاز ايران، از قبيل انجام اصلاحيه نواحي گرفتن Plot بمنظور چاپ نقشه گاز ايران، كار با Digitizer جهت رقومي كردن نقشه‌ها وارد كردن كد آدرس‌ها و تصحيح مجدد نقشه ها، توسط بخش داده آمايي صورت مي گيرد.1388/3/24 يكشنبه
....