عمليات
معرفي قسمت عمليات 

آماده‌سازي محيط سايت از لحاظ دما و رطوبت مناسب تجهيزات، نظارت بر عملكرد تجهيزات سخت‌افزاري در حين كار، كنترل دائم سيستم از طريق كنسول اصلي (Master گزارش فوري مسائل و اتفاقات غير مترقبه به مسئولين سخت‌افزاري يا نرم‌افزاري ذيربط نظارت و كنترل بر دريافت Job هاي كاربران محلي و مراكز راه دور و نظارت مستمر بر اجراي صحيح كارها، و رفع نياز Job ها از قبيل تخصيص Data Set هاي روي ديسك يا نصب نوارهاي مغناطيسي از لحظه شروع تا لحظه اتمامJob، چاپ خروجيهاي مربوطه بنا بدرخواست كاربران، Open وClose كردن فايلها و ترانزكشنهاي سيستم Online مشتركين (Cics)، نظارت و كنترل بر موجودي اقلام مصرفي اتاق كامپيوتر (كاغذ چاپ، ريبون، بند چاپگر، ...)، كار با دستگاه كاربن كشي و جداسازي خروجيهاي دو و سه كپي، اجراي Job هاي مربوط به Backup گيري هفتگي، ماهيانه، فصلي و ساليانه... از جمله وظايف همكاران بخش عمليات (سايت كامپيوتر) مي‌باشد.


1388/3/24 يكشنبه
....