سخت‌افزار و ارتباطات
معرفي قسمت سخت‌افزار و ارتباطات 

نظارت كلي بر عملكرد بهينه تجهيزات سخت‌افزاري از قبيل CPU، ديسكها نوار خوان‌ها، در ابتداي هر روز و پيگيري مداوم در طول روز و رفع اشكالات بوجود آمده در اسرع وقت، نظارت مداوم بر تجهيزات ارتباطي و كنترولرهاي راه دور، و پيگيري اشكالات خطوط ارتباطي از طريق مخابرات، كنترل برقراري سيستم‌هاي جامع پرسنلي و كالاي نفت و Start بودن خطوط مربوطه در طول روز، نظارت مستمر بر نحوه استفاده و بكارگيري تجهيزات طبق استانداردهاي عملياتي مربوطه، نظارت مستمر بر عملكرد سيستم‌هاي خنك كننده سايت، نظارت مستمر بر عملكرد سيستم برق اضطراري UPS و سركشي به اتاق باطري و انجام تستهاي دوره اي مربوطه، نظارت كلي بر رعايت استانداردهاي عملياتي محيط سايت كامپيوتر، نظارت كلي برPM هفتگي سيستم، براساس استانداردهاي مربوطه...

 

 


1388/3/24 يكشنبه
....