ارزيابي طرح‌ها و كنترل پروژه
مسؤول واحد 

1388/3/19 سه‌شنبه
....
معرفي واحد ارزيابي طرح‌هاي ICT و كنترل پروژه 
در واحد امكان سنجي و بررسي اقتصادي و ارزيابي طرح‌ها و پروژه‌هاي ICT كارهاي زير انجام مي‌شود:
  • نظارت وكنترل بر پروژه‌هاي جامع و تعريف شده در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
  • بررسي زمانبندي اجراي پروژه و نيز تهيه و تدوين گزارش پيشرفت پروژه‌هاي مختلف جاري فاوا
  • مطالعه و تعيين ميزان انحراف پروژه‌ها با توجه به پيشرفت برنامه‌اي پروژه (واقعي - برنامه‌اي)
  • تعيين ميزان انحراف پروژه‌ها براساس معيار وزني (واقعي - برنامه‌اي)
  • بازديد مستمر از محل پروژه‌ها و تهيه گزارش پيشرفت مديريتي ماهانه جهت مدير عامل محترم شركت
  • بررسي و تائيد صورت وضعيت پروژه‌هاي مختلف فاوا در تمامي مراحل مختلف و فازهاي اجرايي
  • انطباق عملكرد شركت‌هاي مشاوره‌اي با اهداف پروژه و نظارت بر حسن اجراي پروژه‌هاي مصوب

1388/3/19 سه‌شنبه
....