برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اطلاعاتي
مسؤول واحد 

1388/3/19 سه‌شنبه
....
معرفي واحد برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اطلاعاتي، تدوين، مديريت، كنترل و ارزيابي پروژه‌هاي استراتژيك 
از وظايف واحد برنامه ريزي، تدوين، مديريت، كنترل و ارزيابي پروژه‌هاي استراتژيك فاواي شركت ملي گاز ايران به موارد زير مي‌توان اشاره كرد:
  • بررسي، برنامه‌ريزي و طراحي جامع و يكپارچه سيستم‌هاي اطلاعات همراه با گردش روان اطلاعات
  • برنامه‌ريزي به منظور ايجاد و توسعه فناوري‌هاي نوين در حوزه فاوا و كاربردي نمودن آنها در شركت
  • شناخت مشكلات فاوا شركت و برنامه‌ريزي جهت حل آنها و حفظ دستاوردهاي بدست آمده فاوا در شركت

1388/3/19 سه‌شنبه
....