پژوهش و تدوين استانداردها
معرفي واحد تحقيقات، پژوهش و تدوين استانداردها و روش‌ها 
در قسمت تدوين متدولوژي‌ها، روش‌ها و استانداردهاي ICT در حوزه‌هاي خدمات، طراحي، توسعه و نگهداشت موارد زير مطرح مي‌گردد:
  • تدوين نظامنامه ICT و نظام حقوقي و قانوني جهت گردش اطلاعات در سازمان

  • تهيه استانداردهاي مربوط به مستندسازي سيستم‌ها، حفاظت اطلاعات، دسترسي به شبكه و نگهداري سخت‌افزار و نرم‌افزار

  • مطالعه و بررسي آخرين دستاوردهاي ICT در داخل و خارج و نحوه انطباق آنها با نيازهاي شركت


1388/3/12 سه‌شنبه
....