زيرساخت و تجهيزات شبكه
مسؤول قسمت 

1388/3/9 شنبه
....
معرفي بخش پشتياني زير ساخت و تجهيزات شبكه 
فعاليت‌هاي اين بخش به طور خلاصه به شرح زير است:
  1. طراحي، نظارت و پشتيباني زير ساخت شبكه (Passive)

  2. طراحي، سفارش، نصب و راه‌اندازي و پشتيباني تجهيزات فعال شبكه‌اي (Active)

  3. طراحي، اجرا و پشتيباني شبكه گسترده شركت ملي گاز (WAN)

  4. طراحي، سفارش، نصب و راه‌اندازي و نگهداري سرويس‌دهنده‌ها

  5. راه اندازي، ارائه و پشتيباني سرويس‌هاي مورد نياز شبكه

  6. پياده‌سازي استانداردهاي امنيت شبكه


1388/3/9 شنبه
....