سيستم‌هاي مالي
معرفي سيستم مالي 

سيستم هزينه و مالي

 سيستم مكانيزه هزينه و بودجه و مالي براي تهيه و تنظيم دفاتر مالي در شركت ملي گاز ايران از سالها قبل به صورت BATCH طراحي و پياده سازي شده و قسمت اعظم آن بر روي كامپيوترMAIN اجرا و تاكنون نيازهاي شركت را برآورده نموده است و با توجه به حجم ، پراكندگي و تنوع اطلاعات و همچنين پردازش فايلهايي كه از طريق سيستمهاي مكانيزه ديگر به اين سيستم تغذيــه مي شوند، يكي از بزرگترين و فعال ترين سيستم هاي مكانيزه شـركت مي باشد.

  عملكرد سيستم به شرح زير مي باشد :
 ايجاد ، تغيير ، حذف اطلاعات پرونده اصلي جداول سيستم ،تهيه اسناد مالي در حسابداري ها و تهيه پرونده ها ي اطلاعات صحيح ،  تهيه گزارش معين دستور كارها ، تهيه گزارشات دفتر كل دستور كارها ، تهيه گزارشات معين هزينه ها ، تهيه گزارشات دفاتر كـل هزينه ها ، تهيه گزارشات دفتر كل مالي و ترازها ، تهيه گزارشات تجمعي بنا به درخواست حسابرسان يا ديوان محاسبات يا بودجه از عملكرد اين سيستم مي باشد. طراحي اين سيستم به شكلي انجام گرفته است كه تاكنون كليه نيازهاي استفاده كنندگــــان را برآورده

كرده است و چنانچه تغذيه اطلاعات در موعد مقرر در برنامه زمانبندي انجام گيرد مي تواند بصورت مطلوب جوابگوي احتياجات اطلاعات مالي شركت باشد.
اين سيستم امكانات مناسبي در رابطه با حسابداري دوبل يا دو طرفه را داراست و گزارشات جامع و كاملي هم در دفاتر معين و هم در دفاتر كل و ترازها در اختيار استفاده كننده و مديريت قرار مي دهد همچنين گزارشات مربوط به هزينه هاي شركتها را در سطوح مختلف مديريت تهيه مي كند .
سيستم قادر است در مقاطع آخر سال و زمان بستن حسابها گزارشات دفاتر كل تلفيقي (كل شركتها و ستاد) را تهيه نمايد و اجراي مربوط به بستن حسابها مي تواند بين يك تا هشت اجرا متغير باشد (اسفند 1 تا اسفند 8)
انعطاف پذيري سيستم به صورتي است مي تواند بصورت مستقل در كليه شركتها اجرا گرديده و تنها گزارشات مديريتي در سطح شركت در ستــاد تهيه شود ضمن اينكه هر شـــركت مي تواند گزارشات مديريتي خود را به صورت مستقل تهيه نمايد.

سيستم لحظه اي مالي

 سيستم لحظه اي مالي براي سرعت بخشيدن به تهيه و تنظيم دفاتر مالي شركتها از چند سال قبل بصورتONLINE  طراحي و پياده سازي شده و كليه قسمت هاي آن بر روي كامپيوترهاي PC و در محيط شبكه اجرا مي گردد ضمن آنكه توانايي ارتباط با كامپيوتر MAIN را داشته و در مواقع لازم مي تواند اطلاعات مورد نياز را از سيستم هزينه و بودجه و مالي دريافت يا به آن سيستم ارسال نمايد. اين سيستم در حال حاضر در شركتهاي گاز استاني و پالايشگاهي و شركتها و مديريت هاي مستقل ستادي و مناطق عملياتي (بيش از 40 مرکز) نصب گرديده است.
 اين سيستم كليه نيازها در سطح هر شركت را برآورده ساخته و در نهايت فايل هاي مورد نياز سيستم مالي را تهيه و توسط خطوط ارتباطي به كامپيوتر منتقل و فايلهاي تهيه شده در زمان لازم به سيستم تغذيه و سپس در همان محيط اجرا و گزارشات مالي لازم تهيـه مي گردند.

سيستم هاي هزينه و مالي  در سه فاز به شرح ذيل اجرا مي شود:

•  فاز 1 :
در عمليات بروزرسانيMASTER بودجه هاي جاري و سرمايه اي كه در آن بودجه پيشنهادي و تعديل بودجه پيشنهادي مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت بودجه مصوب حاصل مي شود.

•  فاز 2 :
1- تعريف پارامتر فايلهاي اختصاصي هر يك از زير سيستمها كه در آن تقدم تعريف پارامتر فايل اصلي ACCOUNT MASTER FILE رعايت مي شود.

2- عمليات اختصاصي شامل معرفي و بروزرساني كليه فرمهاي غيرحسابداري

3- عمليات حسابداري تغذيه اسناد حسابداري كه شامل تأمين اعتبار و اسناد حسابداري مستقيم مي باشد.

4- تأمين اعتبار و تاييد اعتبار از محل جاري يا عمراني يا فروش گاز

5- تهيه اسناد حسابداري شامل دريافت ، پرداخت ، روزنامه ، ذيحسابي

6- تهيه اسناد واحد خزانه شامل دريافت ، پرداخت قطعي كه در نهايت دفاتر كل  مالي و هزينه بروزرساني ميشوند.

7- تهيه سند ذيحسابي شامل روزنامه، دريافت، پرداخت

8- دفاتر كل مالي و هزينه بشكل لحظه اي تهيه مي شوند.

•  فاز 3 :
1- پردازش دسته اي آمار و ارقام قابل ثبت در دفاتر مالي و هزينه و گرفتن فايل از سيستم هاي حقوق و دستمزد ، كالا ، مشتركين ، اموال كه در فاصله ششم تا دهم هر ماه اين فايلها به سيستم تحويل مي شوند.

2- تهيه گزارشات دفتر كل با كل اسناد مالي
3- تهيه گزارشات دفتر كل هزينه و دستور كارها


سيستم بيع متقابل


سيستم بيع متقابل جهت ثبت و درج اطلاعات و اخذ گزارشات مديريتي مربوط به طرحهايي با عنوان بيع متقابل به صورت وب تهيه و بكار گرفته شده است در اين سيستم هر پيمانكار اطلاعات پيشرفت فيزيكي پروژه خود را همراه با هزينه هاي انجام شده و بر اساس بودجه تخصيص داده شده به آن پروژه ثبت مي نمايد و بر اساس اين اطلاعات گزارشهاي مختلف براي واحدهاي مختلف تهيـــــه مي گردد.


1388/4/1 دوشنبه
....
مسؤول قسمت 

1388/3/19 سه‌شنبه
....