سيستم‌هاي مشتركين
معرفي سيستم مشتركين  

سيستم مشتركين گاز طبيعي


 سيستم موجود مشتركين گاز طبيعي از سالها قبل به صورت BATCH  طراحي وقسمت اعظم آن بر روي كامپيوتر MAIN پياده سازي و اجرا شده و تاكنون نيازهاي شركت را برآورده نموده است و در حال حاضر براي 10 ميليون مشترك در سراسر نواحي مرتبط با شركتهاي گاز استاني ارائه سرويس مي نمايد.

عملكرد كلي سيستم :

كارآيي اصلي اين سيستم ايجاد و بروزرساني مشترك بر حسب مشخصات خاص جغرافيايي ، تغذيه و بروزرساني اطلاعات كنتورخواني ، تغذيه و بروزرساني اطلاعات ته سوشها ، ايجاد و اجراي انواع تعديلها ، تهيه صورتحساب و تهيه گزارشات مديريتي مي باشد ضمن اينكه اطلاعات مورد نياز براي تغذيه در سيستم مالي و يا نگهداري در فايل اصلي تهيه مي شوند.

اين سيستم از چندين سال قبل به كليه شركتهاي گاز استاني كه در حال حاضر تمامي آنها با كامپيوتر MAIN مستقر در ساختمان مركزي تهران داراي امكانات ارتباطي هستند براي اجرا تحويل داده شده است و در شرايط فعلي كليه برنامه ها در سطح حوزه يا ناحيه و يا شهر و يا شركت و يا ستاد مي توانند اجرا گردند باين ترتيب هر شركت مي تواند بصورت مستقل كارهاي اجرايي خود را اعم از جمع آوري و تصحيح اطلاعات و كنتورخواني و قرائت ته سوشها تا مرحله تهيه صورتحساب بصورت مستقل انجام دهد و تنها گزارشات مديريتي در سطح شركت در ستاد تهيه مي گردد. ضمن اينكه هر شركتي مي تواند گزارشات مديريتي خود را بصورت مستقل تهيه كند. ضمنا” تغييرات و پردازش اطلاعات در برنامه هاي اصلي بر روي كامپيوترMAIN  در ستاد انجام شده و كليه شركتها برنامه هاي خود را با در نظر گرفتن تغييرات انجام شده اجرا مي كنند.

يكي ديگر از توانمنديهاي سيستم تهيه انواع گزارشات مديريتي بوده كه در كوتاهترين مدت تهيه مي گردند .

سيستم جديد مشتركين گاز طبيعي


در طي سالهاي اخير با توجه به تكنولوژي روز سخت افزار و نرم افزار و با توجه به دلائل ذيل لازم ديده شد كه سيستم جديدي براي تأمين نيازهاي آينده شركت طراحي و پياده سازي گردد.

1-  انتظارات و نيازها و درخواست هاي جديد

2-  به وجود آمدن سيستمهاي جديد كه الزاما” با سيستم موجود بطور مستقيم و يا غير مستقيم ارتباط خواهند داشت.

3-  تغيير شرايط محيطي و احيانا” به وجود آمدن محدوديت ها

4-  افزايش اطلاعات و عدم پيش بيني هاي لازم در ارتباط با نحوه برخورد با آنها در سيستم فعلي

5-  استقلال شركتها

بهمين منظور از قبل مقدمات امكان سنجي و طراحي سيستم جديد مشتركين با توجه به امكانات و فن آوري هاي روز در دستور كار واحد طراحي و توسعه سيستمهاي مكانيزه قرار گرفت و راه حل هايي براي رفع احتمالي مشكلات اشاره شده به شرح ذيل در اين سيستم پيش بيني گرديده.

1-  عدم تمركز و امكان استفاده از سيستم در تقسيم بندي شركتي و يا ناحيه اي و شهري

2-  استفاده از محيطهاي اجرا و توسعه جديد

3-  امكان عمليات  ONLINE

4-  پاسخ گويي به رده هاي مختلف استفاده كننده از سيستم (مشتركين ـ حوزه يا ناحيه ـ شركت ـ مديريت ـ ...) به صورت ONLINE  از طريق محدوده سيستم و يا INTERNET

5-  امكان دسترسي رده هاي مختلف استفاده كننده از سيستم و تهيه آمار و اطلاعات به سليقه استفاده كننده

6-  طراحي سيستم با انعطاف پذيري لازم

7-  طراحي سيستم در محيط وب WEB1388/3/31 يكشنبه
....
مسؤول قسمت 

1388/3/19 سه‌شنبه
....