سيستم‌هاي حقوق و دستمزد
معرفي سيستم حقوق و دستمزد 

 سيستم هاي حقوق و دستمزد

سيستم حقوق و دستمزد براي تهيه صورتحساب و بانك ليست و ساير گزارشات كارمندان و كارگران شركت ملي گاز ايران و انجام تعديلات مربوط از سالها قبل بصورت BATCH  طراحي و پياده سازي شده و قسمت اعظم آن بر روي كامپيوترMAIN اجرا و تاكنون نيازهاي شركت را برآورده نموده است.

براي تسريع در امر ارسال اطلاعات از چند سال قبل تصميم گرفته شد بخش تهيه و تصحيح اطلاعات با استفاده از امكان عمليات لحظه اي طراحي و پياده سازي گردد و بهمين منظور اين بخش از سيستم در واحد طراحي و توسعه سيستمهاي مكانيزه تهيه و در امور مالي شركتها نصب گرديد و بدين ترتيب بخش مهمي از اجراي سيستم كه شامل انتقال سندها از شهرستانها و تصحيح آنها بود از سيستم جدا و لذا ضمن بالا بردن كيفيت اطلاعات سرعت اجراي سيستم بنحو محسوسي افزايش يافت به اين ترتيب به غير از پردازش اطلاعات بقيه قسمت هاي سيستم و تهيه صورتحساب و بانك ليست و گزارشات مختلف در شركتها انجام مي گيرد.

كارهاي اصلي سيستم عبارتند از ايجاد / تغيير / حذف كاركنان بر حسب منطقه جغرافيايي – دريافت اطلاعات از سيستم پرسنلي و امور وام و بازنشستگي و تهيه صورتحساب براي كاركنان و بانك ليست و تهيه انواع گزارش ها براي مديريت مالي و ساير استفاده كنندگان و همچنين تهيه فايل هاي مورد نياز براي تغذيه به سيستم مالي – نگهداري در فايل اصلي و يا تهيه فايل هاي مورد نياز وزارت نفت از قبيل (بازنشستگي – پس انداز- وام) – ادارات بيمه- دارائي و ساير سازمانهاي ذيربط

گفتني است كه در حال حاضر صورتحساب حقوق كليه كاركنان در سطح شركت ملي گاز ايران و شركتهاي تابعه ماهانه به پست الكترونيك آنها ارسال شده و چاپ صورتحساب در حجم وسيع منسوخ شده است.

طراحي سيستم به شكلي انجام گرفته است كه تاكنون نيازهاي استفاده كنندگان را برآورده كرده است. سيستم داراي انعطاف پذيري زياد در مورد تغييرات احتمالي است و هر گونه دريافت و پرداخت ماهيانه با هر شرح و توصيفي و همچنين نوع پرداخت در سيستم به راحتي انجـام مي شود و با توجه به ماهيت سيستم هاي حقوق و دستمزد كه معمولا” تغييرات بايد در كوتاهترين زمان ممكن انجام شوند اين قابليت در سيستم مشاهده مي شود.


1388/4/1 دوشنبه
....