سيستم‌هاي فني‌مهندسي و GIS
معرفي سيستم فني مهندسي  

سيستم هاي فني و مهندسي


مجموعه سيستم هاي فني و مهندسي  بر روي كامپيوترهاي MAIN و PC بصورت مجزا و يا آميزه اي از هر دو محيط اجرا مي شوند معمولا” حجم اطلاعات اين سيستمها كم ، اما پردازش اطلاعات در اين سيستمها بالا بوده و تعداد استفاده كنندگان از اطلاعات پردازش شده توسط اين سيستمها واحدهاي كاملا” مشخصي در شركت ملي گاز ايران و شركتهاي استاني / شهري مي باشند .

  در طي چند سال اخير سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) به مجموعه سيستم هاي فني و مهندسي شركت ملي گاز ايران افزوده شده است و در حال حاضر سيستم بهره برداري در مناطق دهگانه گازرساني شهر تهران شركت گاز استان تهران نصب و راه اندازي گرديده است .


عملكرد كلي سيستم هاي فني و مهندسي به شرح ذيل مي باشد :

-  معرفي پروژه توسط مديريت برنامه ريزي

-  بررسي كلي بازار و تعيين مسير خطوط انتقال توسط مديريت برنامه ريزي

- تحويل مستندات به مهندسي توسعه و امور برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت انتخاب پيمانكار

-  بررسي جامع بازار توسط بخش مهندسي شركتهاي گاز استاني با استفاده از نرم افزار بررسي جامع بازار

-  طراحي شبكه توسط مهندسي شركتهاي گاز استاني با استفاده از نرم افزار طراحي شبكه

-  تحويل شبكه به بهره برداري و استفاده از سيستم GIS جهت كنترل و تحليل شبكه

سيستم بررسي بازار يك سيستم پايه اي است كه اگر اين مهم درست انجام نشود پيش بيني محاسبات و طراحي شبكه با مشكلات اساسي مواجه خواهد شد و سيستم بررسي بازار اين توانمندي را دارد كه كليه مسائل مربوط به اين بخش با صحت كامل انجام شود.

همچنين بقيه سيستم هاي فني و مهندسي مانند سيستم اقلام مكانيكي يا سيستم سفارشات اين امكان را به وجود مي آورند كه با تهيه گزارشات لازم كمك فراواني به بخش هاي مربوطه انجام شود. در مورد سيستم هاي GIS نيز بهمين گونه است ، با توجه به اينكه رساندن گاز از ميادين توليد به مبادي مصرف و همچنين نگهداري از تأسيسات مدفون در خاک و تأسيسات قرار گرفته بر روي زمين از وظائف اساسي شركت ملي گاز است و در هر يك از وظائف سيستم هاي GIS نقش اساسي داشته و مي توانند در مسائلي مانند طراحي مسير اوليه و نهايي ، بررسي بازار و جامع بازار و بازرسي فني و بهره برداري و تعميرات و ... حفاظت از تأسيسات يا امداد رساني در مقابل سيل ـ آتش ـ زلزله و نظاير آن اطلاعات لازم را در اختيار واحدهاي مسئول در اسرع وقت قرار دهند يكي ديگر از توانمنديهاي سيستم GIS اين است كه مي تواند بستر اطلاعات گرافيكي و توصيفي را براي استفاده در پروژه هاي بزرگي مانند مقاوم سازي شبكه هاي شهري در مقابل بلاياي طبيعي و همچنين در امور مربوط بهDISPATCHING آماده نمايد.
1388/4/1 دوشنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما