برنامه‌ريزي و طرح‌هاي راهبردي
رئیس واحد 

1389/3/1 شنبه
....
معرفي بخش برنامه‌ريزي و طرح‌هاي راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات 

اين واحد به عنوان يكي از بخش‌هاي جديد امور فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT يا فاوا)، با توجه به تعامل و ارتباط مؤثر دو طرفه Mutual Communication با ديگر واحدهاي اين امور، به طور كلي عهده‌دار مديريت، برنامه‌ريزي و بازنگري كليه‌ي طرح‌هاي راهبردي و نوين فاوا در شركت ملي گاز ايران و شركت‌ها و مناطق عملياتي تابعه مي‌باشد. مهمترين وظايف و مسؤوليت‌هاي آن در چهار بخش مختلف خلاصه مي‌شود:

  • برنامه‌ريزي، تدوين، مديريت، كنترل و ارزيابي پروژه‌هاي استراتژيك فاواي شركت ملي گاز ايران
  • تدوين متدولوژي‌ها، روش‌ها و استانداردهاي ICT در حوزه هاي خدمات، طراحي، توسعه و نگهداشت
  • امكان سنجي و بررسي اقتصادي و ارزيابي طرح‌ها و پروژه‌هاي ICT
  • ارائه‌ي گزارش از وضعيت پايگاه داده‌ها و نرم‌افزارهاي موجود جهت استقرار سيستم هاي اطلاعاتي

1388/3/12 سه‌شنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما