اخبار
پاسخ هاي داده شده به سئوالات مطروحه درجلسه هم انديشي سامانه اطلاعات خريد كالا
 • 1389/4/6 يكشنبه پاسخ هاي داده شده به سئوالات مطروحه درجلسه هم انديشي سامانه اطلاعات خريد كالا

   

                               بسمه تعالي

                             هم انديشي سامانه اطلاعات خريد

                 جلسه هم انديشي سامانه اطلاعات خريد به منظور آشنايي شركت كنندگان با كليات سامانه كه چندي قبل در سالن همايشهاي شهيد رجايي واقع در ساختمان مركزي شركت ملي گازايران برگزار گرديد، در اين جلسه پس از پخش سرود جمهوري اسلامي ايران و تلاوت آياتي از قرآن مجيد، توضيحات مقدماتي ومعرفي سمينار توسط  رئيس طراحي و توسعه سيستمهاي كاربردي و مجري برنامه آقاي شاهرضا ارائه شد ،سپس آقاي صمدي رييس امورفناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي گازايران مطالبي درارتباط با نياز شركت ملي گاز ايران به سامانه اطلاعات خريد و حوزه ديد اين سيستم در شركت ملي گاز ايران و محيط اجرايي آن ايراد كردند. آنگاه با حضور يافتن آقاي اوجي معاون محترم وزير و مديرعامل شركت ملي گازايران ايشان در ارتباط با موضوع جلسه رهنمودهايي ارائه نمودند ودرانتهاي بخش اول سمينار  آقاي عراقي مشاور مديرعامل و رئيس امور تخصصي كالا در سخناني صميمانه ضمن برشمردن فعاليت هاي انجام شده در به ثمررسيدن اين اقدام بزرگ از كليه همكاراني كه به نوعي در مراحل مختلف ايجاد سيستم همكاري كرده اند تشكر نمودند. در شروع بخش دوم  مشاور پروژه جناب آقاي شهرياري گزارشي از فعاليت هاي انجام شده ارائه كرده و به توضيح نرم افزار واجراي آن در بخش خريد داخلي پرداخت. پس از اتمام ارائه نرم افزار ميز گرد  پاسخگويي به سوالات با شركت آقايان صمدي ،عراقي،احمدي نسب، ميناروش، عابدي از شركت ملي گاز ايران و آقاي شهرياري از طرف مشاورتشكيل و به ارائه توضيحات پيرامون برخي سوالات پرداخته شد وبعلت كثرت پرسش هاي كتبي  مطروحه همانگونه  كه در جلسه وعده داده شد  ذيلا مشروح سوال و جواب هاي مذكور جهت استفاده كليه همكاران دراين وبگاه ارائه مي گردد :

    

  سئوال

  پاسخ

  1- مهدي رحيمي

   1- با عنايت به شرح اقلام در سطور مختلف در سيستم مكانيزه ،  هنگام وارد كردن MESC ، ميزان شرح قلم تا چه اندازه است .

  2- قابليت شناسائي اقلام مشابه درتقاضاهاي مختلف جهت يك گروه خريد وجود دارد يا خير.

  3- ميزان on line بودن سيستم در مقايسه با بخش مالي سيستم مكانيزه توضيح داده شود.

   

  1- مطابق آنچه كه در كتاب  طبقه بندي هست –در تقاضا قابل رويت است

  2- بلي

  3- سياهه بصورت offline  درسيستم كالا تغذيه مي شود.

  2- مرتضي فتحي

  از واحد بودجه شركت مجتمع گاز پارس جنوبي:

   در زمان تكميل تقاضاي خريد مستقيم امكان تخصيص و تأمين اعتبار براي كالاي درخواستي به چه صورت است و دوم اينكه آيا امكان ورود اطلاعات بودجه مصوب كالا و گزارش گيري جذب بودجه عملي مي باشد يا خير ؟

   

  به شكل وشرايط موجود(پس از اخذ امضاهاي مجاز روي درخواست خريد)

  گزارش گيري از كليه داده هاي موجود در سيستم امكانپذير است

  3-عيسي ساعتي

  1-     در پيش نويس تقاضا جايي براي شماره حساب و پيوند پروژه مربوطه و تأييد آن توسط مالي تعيين نگرديده بود .

  2-     در خصوص تقاضاهاي پروژه، كنترل كالا نقشي ندارد و قيمت چون تقاضاهاي مشابه در سيستم نمي باشد در نتيجه اطلاعات قبلي در سيستم وجود ندارد .

  3-     اطلاعاتMESC كه اشاره شده درباره كنتوردرحال حاضر در سيستم جامع يكنواخت كالا نمي باشد .

   

  1- بخش نمايش داده شده در جلسه 3/3/89 مربوط به MT31 بود كه نياز به شماره حساب نداشت زيرا همه اين نوع تقاضاها يك شماره حساب دارند.

  2- قيمت توسط متقاضي در سندMT26قيد مي شود وتامين بودجه مي گردد.

   

  3- شماره رمز نمايش داده شده در جلسه صرفاً يك نمونه تستي بود.

  4- خليل شاهسوني

  1-     آيا در سيستم موجود امكان گزارش گيري تقاضاهاي خريد شده مشابه در سطح شركت هاي اصلي وجود دارد . (ازلحاظ قيمت – شرح كالا – منبع خريد- ارزيابي فروشنده)

  2-     امكان بروز آوري قيمت ها وجود دارد.

   

  1- اگر منظور شركت /مناطق تابعه شركت ملي گاز باشدامكان اخذ هرنوع گزارش از داده ها ي ثبت شده در سيستم خريد وجوددارد.

  2- قيمت ها در سيستم اگر وجود داشته باشد ، همان قيمتي است كه برنده مناقصه اعلام كرده است.

  سئوال

  پاسخ

  5- حسن معماري

   درحال انجام عمليات برروي يك سند هستيم و به هر دليلي سيستم قطع مي شود.  آيا براي شروع مجددبايد از نو شروع كرد يا ادامه كار قبل ؟

   

   

  چنانچه درزمان قطع سيستم اطلاعات ذخيره نشده باشد درهنگام برقراري مجدد سيستم لازم است اطلاعات به طور كامل واردشود.

  6-برخورداري

  1- قيمت كالاي خريداري شده به نسبت حجم خريد و نحوه تحويل كالا تفاوت دارد .

  2-سيستم موجود نسبت به اين قضيه چگونه برخورد مي كند در ارتباط با قيمت خريد شركتهاي ديگر .

  1-اين موضوع به پيشنهاد فروشنده بستگي دارد نه به برآورد متقاضي.

   

  2-امكان بررسي قيمت كالاي مشابه توسط شركتهاي ديگر بستگي به سياست هاي كلي سيستم دارد كه با هماهنگي شركتها در سيستم اعمال خواهد گرديد.

  7-علي ابري

   آيا اقدامات مربوط به كميته فني / بازرگاني در سيستم ديده شده يا خير ؟

  - آيا برگزاري مناقصه عمومي و مراحل آن اعم از درج آگهي در روزنامه و ارزيابي كيفي در سيستم طراحي شده ديده شده يا خير ؟

  بلي هر دو بخش سوال در سيستم ديده شده است

   

  8-شركت گاز استان چهارمحال و بختياري

  1-   مهمترين ركن يك تقاضا ، دريافت امضاء هاي مجاز و موافقت مديريت مي باشد كه به نظر مي رسد بايستي تقاضا به مديريت هم ارجاع گردد.

  2-   درشركتهاي گاز استاني كوچك تعدادي از سمتهاي در نظر گرفته شده وجود ندارد كه بيشتر كارها به عهده رئيس كالا و مأمور خريد مي باشد بهتر است در سمتها بازنگري گردد.

   

  1- بستگي به گردش كار تعريف شده در سيستم دارد . اگر قرار است درخواست/سندي در مسير گردش خود ، تاييد مديريت  را داشته باشد بايد درگردش كار آن ديده شود.

  2- درشراط فعلي امكان طراحي مناسب گردش كار وجوددارد. براي بازنگري سمت ها بايد با امورسازمان و بهبودروشها هماهنگ شود.

  9-ملايي

   آيا سيستم موجود مي تواند پاسخگوي نيازهمكاران در قسمت برآوردقيمت و مازاد كالاي پيمانكاران باشد . (رويت آخرين قيمتها با توجه به MESC كد و تاريخ) به منظور محاسبه بدهي يا طلب پيمانكاران با توجه به اينكه در اين مورد اكثراً از قيمتهاي قديمي و برآوردي استفاده مي شود.

   

  خير- سيستم فقط در محدوده  خريد كالا فعاليت دارد.

  10-عليزاده

  1-     آيا اطلاعات وارد شده توسط يك استان توسط استان ديگر قابل رؤيت است ؟

  2-     قيمتها كه از سيستم مي خواهيم استفاده كنيم چطور به روز مي شود؟

  3-اين سيستم با سيستم اتوماسيون اداري چه فرقي دارد؟

   

  1- بستگي به نحوه معرفي كاربران و دسترسي هاي تنظيم شده براي آن ها دارد.

  2- قيمتها از فايل موجودي انبار(lpup) اخذ ميشوند

  3- درسيستم اتوماسيون اداري(چنانچه منظور سيستم مكانيزه مكاتبات باشد) امكان نعريف فرايندهاي ثابت وجودندارد.درواقع يك نامه مي تواند گيرنده هاي متفاوت، ارجاع شونده وارجاع گيرنده هاي متعدد، موضوعات متفاوت و.... داشته باشد كه به اين دليل نمي توان آن رادرقالب فرايندهاي ثابتي مثل فرايند خريد يا فرايند يا فرايند درخواست وام قرارداد.

  11-خطيبي زاده

   امكان ارتباط اينترنتي به سرور نرم افزار وجود داشته باشد تا در صورت قطع ارتباطات اينترانت با شبكه سراسري گاز درتهران ، بتوان بصورت VPN و يااز طريق آدرس IP-VALID برنامه را اجرا نمود.

   

  درصورت لزوم بارعايت مسائل امنيتي برقرار خواهدشد.

  12-خطيب زاده

   جهـت اطمينــان از صحت هـويت افــراد از

   Digital Signature استفاده شود و پيشنهاد مي شود كه از تصديق هويت سخت افزاري (TOKEN) استفاده شود جهت استفاده كاربران .

   

   

  درصورت به كارگيري امضاء ديجيتال درشركت ملي گاز ، در سيستم خريد هم قابل بررسي و استفاده خواهدبود.

  13-

  1-آيا امور كالا مي تواند از واريزوجه اطلاع كسب كند؟

  2- آيا خريدهايي كه از طرف شركت بازرگاني گاز ايران

   انجام مي شود ( براساس درخواست استانها) در اين سيستم پيش بيني شده است ؟

   

   

  1- چون سند واريز وجه تحويل مامور خريد مي شود واوبايداطلاعات آن را در سيستم واردكند لذا امكان بالقوه رويت آن وجوددارد.

  2- بلي(خريدهاي نيابتي )

  14-حسين فرهنگ دوست

  درزمان خراب شدن و از كارافتادن برنامه امكان بازگرداندن اطلاعات تا لحظه خرابي آن (BACKUP) وجوددارد .

   

  بلي

  15-صادقي

   باتوجه به اينكه كاردر پارس جنوبي بصورت اقماري است آيا امكان دارد در مواقعي كه رئيس يك واحد حضور ندارد نامه در كارتابل جانشين ايشان قراربگيرد بدون اينكه رئيس واحد USER NAME  و PASSWORD خود را دراختيار جانشين خود قراردهد و هر كسي مسئول تأييديه خود باشد.

  با تكميل قسمت تفويض اختيار اين امكان فراهم خواهدشد.

   

   

  16-  علي اكبر شعبانپور:

  1--آيا مزايده هم پيش بيني شده است يا خير

   2-پيشنهاد مي كند قبل از آخرين اقدام صدور سئوال كند كه آيا مطمئن هستيد سپس با دكمه نهايي ارسال گردد.

  3-جايي براي برآورد كار مشاهده نشد.

  4-آيان امكان LINK كردن اين سيستم به نرم افزارهاي مانند IFS , MAINTA وجود دارد اگر جواب آري است چگونه بايستي انجام گردد.

  1- مزايده جداي از  عمليات خريد است.

  2- پيش بيني خواهد شد.

  3-لطفا منظور ازبراوردكار را توضيح دهيد.

  4-درصورت لزوم امكان ارتباط سيستم هاي مذكور با سيستم خريد موردبررسي قرارخواهد گرفت.

  17-محمد كريم اميري

   با توجه به وجود ماژولهاي سيستمهاي (ITS , MAINTA)CMMS در پارس جنوبي ، آيا امكان ايجادارتباط بين اين سيستم خريد و سيستمهاي CMMS فوق وجود دارد؟

  به سوال 16 مراجعه شود.

   

   

  18-

  1- چرا برروي DB2 پياده سازي شده است .

  امكان نگهداري اطلاعات را دارد و چند تكه سازي بانك و مديريت آن جزء بهترين بانكهاي اطلاعاتي است .

  2-ارتباط با سيستم جامع ؟

  3-چگونه MERGE كردن اطلاعات در صورت قطع شدن  ارتباط سيستم امكان پذير است ؟

   

   

   

   

  1-در محيط سخت افزاري كه سيستم خريد پياده سازي مي گردد امكان  تهيه ، نصب و پشتيباني پايگاه داده ديگري از قبيل   oracle در حال حاضر وجودندارد.

   2-ارتباط با سيستم يكنواخت كالا به صورت offline  برقرار است.

  3-لطفا بيشترتوضيح دهيد

  19-

  1-در صورتيكه يك نفر چندين مسئوليت و كار را انجام دهد و امكان دسترسي چند وظيفه به آن شخص قرارداده شده باشد كارتابل فرد مورد نظر براي چند كار شلوغ مي شود چون براي هر كار چند مرحله و تأييد بايد انجام شود؟

  2-ضمناً شما براي ساير نرم افزارهاي تهيه شده شركت ملي از بانك ORACLE استفاده كرده ايدكه طبق نظر آقاي مهندس صمدي امكان ساپورت سيستم در شـركت وجـود نـدارد . بهتـر نيست كـه كليه نرم افزارها با يك ساختار ثابت بانك اطلاعاتي طراحي شود.     

   

  1- بررسي خواهدشد.

  2-به سوال 18 مراجعه شود.

   

  20-

  1-اولويت بندي كالا ها براساس تاريخ

  2-نحوه تدوين فرآيند و پياده سازي آن به چه صورت است .

  1-براساس روشهاي جاري

  2-تدوين فرايندهابراساس مقررات و ضوابط توسط واحدهاي ذي ربط در شرگتها/مناطق انجام شده و پياده سازي آنها توسط ابزار وامكانات سيستم خريد امكان پذير خواهدبود.

  21-

  آقاي صمدي،آيا براي سيستم جامع پرسنلي نيز برنامه مشابهي داريد ، تا مارا از محيط دلگيرMAINFRAME  خلاص فرماييد.

  داشتن يك سيستم جامع پرسنلي در شركت ملي گاز همراه با حق استفاده كامل ازاطلاعات وپايگاه داده ها وساختار مطلوب ، همواره ازجمله خواسته هاي موكد امورفناوري اطلاعات و ارتباطات بوده ودرصورت موافقت مديريت عالي درهرزمان پيگيري خواهد شد.

  22-

  دليل انتخاب DB2  چه بوده است ؟

  با توجه به اينكه جهت توسعه سيستم هاي آينده و يكپارچگي سيستم ها بهتر است از بانك اطلاعاتي استفاده شود كه در سيستم هاي قبلي استفاده شده و يا سيستم هاي قبلي مي تواند به آن ارتقاء يابد آيا دراين مورد بررسي و مطالعه صورت گرفته شده است ؟

  به سوال 18 مراجعه شود.

  23-

  با توجه به اينكه جلسه بعدي قرار است برقرارگردد لطفاً در محلي برگزار گردد كه مناسب تر از تهران باشد مثلاً محمودآباد.

  قابل بررسي است.

  24-

  1- آيا اين سيستم با سيستم يكنواخت لينك مي باشد ، چگونه و ارتباط آن به چه نحويست؟

  2- ظاهراً اين سيستم ، سنگي را برنمي دارد ،

  1- كاغذ 2- سيتسم يكنواخت 3- سيستم خريد

  قضاياي كارت ملي را بر ذهنها تداعي مي نمايد.

  3- همانطور كه مشخص شد اين سيستم چندين اداره را درگير مي نمايد خريد- كنترل كالا – كميسيون مناقصات -كميته فني بازرگاني و متقاضي ، انعطاف و تصميم هاي مديريتي به نظر محدود ميشوند.

  درثاني در خصوص خريدهاي پروژه و مستقيم بدون MESC و شرح خاص اظهار نظر فرمايند .

  4- فـروشنــدگــان محلــي تـوانا از سيستم خريد حذف نمي گردند ؟

  1- سيستم خريد اسناد تقاضا، سفارش،سياهه و رسيد را توليد و به صورت offline به سيستم يكنواخت ارسال مي نمايد.، كتاب طبقه بندي كالا به صورت offline  از سيستم يكنواخت در سيستم خريد تغذيه مي گردد.

  2- ابتدا بايد مشخص شود منظور از سنگ چيست. اما آنچه كه بديهي است اين است كه تا پيش از اين سيستم خريدي وجودنداشته است. اميدواريم درآينده  يك سيستم جامع از كليه سيستم هاي مرتبط به تداركات كالا و انبار داشته باشيم.

   

  3- اين سيستم باعث محدوديت در تصميم هاي مديريتي نمي شود.در ثاني  خريد هاي پروژه ومستقيم توسط فرم MT26 ودر رمزهاي سازماني مربوطه انجام مي شوند وتفاوت فقط در فرم تقاضا خواهد بودو ازكدهاي مجازي براي   mesc استفاده خواهدشد.

  4-ارتباطي با ذات سيستم خريد ندارد.

  25-

  آيا امكان EXPORT به محيطهايي مانند WORD , EXCEL دارد ؟

  بلي وجود دارد

  26-مهدي براتي

   پيشنهاد مي شود فاز بعدي سيستم خريد ، امكان ايجاد يك پوسته اي جهت كاربري آسان و اخذ گزارشات متنوع تر از اطلاعات گذشته سيستم يكنواخت كالا باشد حداقل اطلاعات و گزارشات به زبان فارسي و با اختيار گزارش سازي كاربر قابل تهيه باشند . (و فراتر از اين اگر امكان دارد سيستم يكنواخت كالا به همين شكل تحت ويندوز و برنامه هاي جديد نوشته شود تا با پيشرفتهاي نرم افزاري قابليت ارتقاء برنامه باشد.

  پيسنهاد خوبي است و درصورت موافقت مديريت عالي در هر زمان قابل پيگيري مي باشد.

  27-

  با توجه به اينكه كارمهم و با اهميت و سنگين مي باشد ( امور مالي ، امور كالا ، امور قراردادها ، كميته فني و بازرگاني كميسيون مناقصه و ...) بهتر بود كه CD فعلي قبلاً به شركتها ارسال مي گرديد با تشكيل گروههاي كاري ، موارد بررسي و نظرات كارشناسي مشخص مي گرديد.

  اين امكان پس از اتمام مرحله ساخت ودردوره آزمايش سيستم انجام خواهد شد.

  28-

  آيا هر سازمان مدير سيتسم جداگانه اي دارد؟

  لطفاً وظايف مدير سيستم را تشريح نمائيد.

  امكان معرفي مديرسيستم براي هريك از شركت هاي استفاده كننده از آن وجوددارد.ازآنجا كه امكان تفاوت دربرخي فرايندها درشركت هاي مختلف محتمل مي باشد يكي از وظايف مديرسيستم در شركت ها/مناطق تابعه تعريف گردش كاراختصاصي آن شركت ها مي باشد.تعريف ساختار وكاربران آن شركت و تعيين حدوددسترسي آنها نيز ازجمله امكاناتي است كه مديرسيستم دراختيارخواهدداشت. البته سطح دسترسي واختيارات كليه مديران سيستم يكنواخت نخواهدبود.

  29-رضا اميني

  1-   در گذشتـه مـواردي بـوده است كـه بعلت اخـتلاف با فروشنده، موضوع به مراجع حقوقي بين المللي نيز كشيده شده است از آنجا كه پيگيري هايي نيز توسط مأمور خريد لازم به نظر مي رسد آيا سيستم قادر به نشان دادن آخرين وضعيت و يا اينكه چه كسي متولي و در چه مرحله اي است مي باشد ؟

  2-   درگذشته مواردي بوده كه فروشنده طي توافقاتي كه با شركت گاز داشته موظف بوده بدليل كيفيت پائين كالا مقداري را بطور مجاني تحويل دهد اما به لحاظ تطويل كار وگذشت زمان، از انجام تعهدات سرباز زده و توسط تداركات پيگيري نشده آيا اين قبيل موارد در اين سيستم لحاظ شده است ؟

   

  1- بلي ، سيستم هر اتفاقي را ثبت ميكند و آخرين وضعيت طبعاً قابل پيگيري است

   

  2- موارد خاص بايد تعريف ودرصورت امكان به سيستم اضافه شوند.

  30-نويد راد متين

  1- آيا امكان attach كردن اسناد مناقصه در اين سيستم وجود دارد ؟

  2-نگراني اينجانب انجام فرآيند خريد بصورت كاغذي در كنار فرآيند سيستماتيك است . لطفاً در مورد اتلاف وقت اسكن و attach فايلها توضيح دهيد.

  1- بلي امكان ضميمه كردن اسناد هست .

  2- هدف حذف كاغذ است – تازماني كه اين هدف امكان پذير نباشد از فرمهاي قابل چاپ استفاده مي شود.

  31-

  1-با توجه به اينكه مبالغ خريد اعم از مناقصه يا استعلام كتبي يا شفاهي مي بايست از مبلغ تأييد شده در بودجه تقاضا يا پيشنهادي بودجه پايين تر باشد ، آيا در سيستم هيچگونه آلارم يا اخطاري جهت عدم هماهنگي اين قيمت در نظر گرفته شده است؟ يعني اگر قيمت برنده مناقصه بيش از مبلغ تقاضا باشد سيستم آن را تأييد مي نمايد يا خير ؟

  2-ذخيـره سـازي فرآيند خريد شركتهاي تابعه در كجا انجام ميشود.آيا بصورت متمركز است.

   

  1-دليلي بر اين مدعا وجود ندارد- ملاك قيمت توافقي با يكي از برندگان خواهد بود

  2-هرگونه اطلاعات ذخيره شده در سيستم براساس ساختار مشخص براي هرشركت و به صورت متمركز در كامپيوتر  mainframe ستاد نگهداري مي شود.

  32-

  1-   در زمان تحويل سيستم آيا نرم افزار به صورت local اجرا مي شود و يا از طريق main .

  2-   اگرسرور در محل شركت است سخت افزار مورد نياز آن چه مشخصاتي دارد وآيا بايد توسط شركتهاي استاني تهيه شود يا خير ؟

  3- تبادل ديتا، ستاد از چه طريقي انجام مي شود ؟

   

  1-2-3- در شرايط فعلي از  mainframe  مستقر درستاد شركت ملي گاز استفاده مي شود..

   

  33-اسدي

   افرادي  كه به سيستم مي توانند دسترسي داشته باشند چگونه مشخص مي شود آيا واحدهاي مهندسي يا بهره برداري و خدمات طرحها مي توانند از سيستم استفاده و MT26 تكميل نمايند.

  واحدهايي كه نياز به ارتباط با سيستم دارند با قيد سطح دسترسي و از طريق امور كالا به مديرسيستم معرفي مي شوند – وواحدهاي مهندسي وبهره برداري نيز مي توانند ازآن استفاده كنند.

  34-

  با توجه به حساسيت سازمانهاي نظارتي (ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي) به نحوه انجام مراحل خريد و انتخاب برنده ، بايـد در فـرم تقـاضـا امكان امضاي الكترونيكي پيش بينـي شـود . ضمناً قيمتهايي را كه فروشندگان اعلام مي كنند بايد بصورت مستند در سيستم خريد اسكن شود.

   

  - در صورت معتبربودن امضاي الكترونيكي از نظرحقوقي ،امكان ثبت آن وجودخواهدداشت.

  - پيشنهادات فروشندگان scan شده و در سيستم نگهداري مي شود.

  35-

  با توجه به اظهار مشاور محترم درخصوص وجود حدود 70000 شماره رمز كالا در سيستم جامع خريد ، آيا اقلامي نظير ايستگاه و يا اقلامي كه به صورت اختصاصي پروژه ها خريداري مي شود و فاقد شماره رمز در سيستم جامع كالاهستند ، طبقه بندي و داراي شماره رمز شده اند ؟ و يا در غير اينصورت فرآيند تهيه ايندنت اقلام فاقد رمز استاندارد چگونه خواهد بود.

  براي اقلامي كه در كتاب طبقه بندي باشند ودر بانك اطلاعات هر admin در هر شركت سابقه داشته باشند(داراي MT20باشند)  مبتوان MT31تهيه كرد

  در غير اينصورت يا بايد ايجاد سابقه شوند يا بصورت MT26خريد شوند.(پروژه يا خريد مستقيم)

  36-

  ميزان تضمين شركت در مناقصه نبايستي بصورت درصدي از مبلغ پيشنهادي باشد بلكه بايستي عدد ثابت و براساس برآورد اوليه ارائه گردد كه در هنگام بازگشايي پاكات الف : قيمت پيشنهادي مشخص نباشد.

  درفرآيند خريد چند نفره كالا ، عموماً كمترين قيمت پيشنهادي در مجموع چند كالا به عنوان برنده انتخاب مي شود ليكن انتخاب فروشنده در تك تك اقلام ممكن است باعث شود چندين فروشنده در يك مناقصه داشته باشيم .

  در سيستم به هر دو صورت امكان پذير خواهد بود

   

   

   

   

  در اين خصوص قانونا اشكالي وجود ندارد ويك تقاضا چند سفارش خواهد داشت كه سيستم كالا نيز خواهد پذيرفت

  37-

  اينكه فرموديد سوابق خريدهاي سازمانهاي ديگر در اين سيستم وجود دارد مي خواهم بدانم آيا اطلاعات مربوط به فرم صلاحيت تأمين كنندگان و امتيازات اخذ شده توسط آنها نيز در سوابق سيستم موجود مي باشد؟

  اين اطلاعات يا به طور مستقيم در سيستم خريد وجوددارد و يا ازطريق بانك منابع دردسترس خواهد بود.

  38-

  برخورداري - خريد كالا با استاندارد شركت با قيمت مناسب و در زمان مناسب در اين سيستم چگونه حمايت يا تحقق پيدا مي كند.

  خريد در اين سيستم بر اساس قانون برگزاري مناقصات انجام ميشود.

  39-خطيبي زاده

  1-   آيا عمليات تجميع بصورت اتوماتيك انجام خواهد گرفت يا نه بصورت دستي توسط كاربر و بعد از انتخاب مأمور خريد صورت خواهد گرفت ؟

  2-    سيستم بصورت هوشمند اتوماتيك براساس كدينگ كالا گروه بندي كرده تا وضعيت مناقصه و يا استعلام براي اقلام زياد مشخص شود وسپس بصورت گروهي به يك مأمور خريد ارجاع داده شود. 

   

  1- عمليات تجميع بصورت دستي توسط كاربر كنترل كالا انجام مي شود.مأمور خريد هم مي تواند تجميع را براي خريد انجام دهد.

   

  2- پيشنهادبررسي خواهد شد . در هرحال سيستم مي تواند مقاديررابراساس  mesc جمع بندي كند.

  40-رضايي

   1- ارتباط با سيستم يكنواخت ؟

  2- كمك از قانون مناقصات ؟

  3- بعد از تعيين برنده تكليف قرارداد، بازرسي ، زمان تحويل و احياناً جريمه تأخير ، سند رسيد و تنظيم سند پرداخت چه مي شود؟

  4- اين سيستم حدو حدود چه خريدهايي را در برميگيرد؟

  5- تكليف مستند سازي پايگاه اطلاع رساني چه مي شود؟

   

  1- به سوال24 مراجعه شود.

  2- كل سيستم در بخش مناقصات مجري قانون مناقصات است.

  3- قرارداد – بازرسي-زمان تحويل-سند رسيد واسناد پرداخت ، جملگي در سيستم ديده شده اند.جريمه تاخير با توجه به فرمولهاي موجود محاسبه ميشود.

  4- كليه خريدها مد نظر است.

  5- مستندات ساخته ميشوند

   

   

  41-عارف

  1-   موضوع درج شماره تقاضا بايستي توسط ساير واحدهاي غير كالايي نيزلحاظ شود .

  2-   درج شماره تقاضاي نهايي بايستي توسط امور كالا لحا ظ شود.

  3-   به ضميمه در تقاضا پيوست هايي شامل ، نقشه ، مشخصات كامل فني ، DATA SHEET لحاظ شود.

  4-آيا با اجراي اين برنامه موضوع ثبت اطلاعـات در سيستم هاي پايگاه اطلاع رساني مناقصات / سيستـم قيمت / سيستـم بـازرگـاني ستاد منتفي مي شود.

   

  1و2- درج شماره تقاضا در فرايند فعلي كار توسط كنترل كالا /پذيرش وپيگيري انجام ميشود.

  3- امكان ضميمه كردن هرنوع مستندي وجود دارد.

  4- بخشي از اطلاعات موردنياز پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات در سيستم خريد وجوددارد كه امكان دريافت وارسال آن به صورت offline وجوددارد. درارتباط با سيستم بازرگاني ستاد(اگر منظور سيستم يكنواخت كالاباشد) نيز مقرر است تبادل اطلاعات به صورت offline  صورت گيرد..

  42-مهدي براتي

  1-   چه فكري براي گزارشات موجودي كالا شده است آيا پس از اجراي تمام مراحل و رسيد كالا در انبار قابليت گزارش گيري مطلوب از موجودي امكان دارد يا نه .

  2-   چرا سيستم كالا به شكل اين نرم افزار تهيه نمي شود تا كل سيستم بهبود يابد .

   

  1- ازهرنوع اطلاعات ورودي م يتوان گزارش تهيه كرد.

  2- به سوال 21 مراجعه شود.

  43-

  1-   حداقل و حداكثر نياز سخت افزاري و نرم افزاري براي استفاده از اين نرم افزار كدامند ؟

  2-    آيا هر يك از افرادي كه در پروسه خريد نقش دارند با اين سيستم قادرخواهند بود كه تشخيص دهند تقاضا در چه مرحله اي قراردارد؟

  3-   آيا اين سيستم تحت مرورگر ديگري غير از Internet explorer  هم بخوبي كار مي كند؟

  4-   آيا براي استفاده از سيستم به اتصال اينترنت پرسرعت نياز هست ؟

  5-بـه چـه كسـانـي شمـاره كـاربـري و رمز ورود داده مي شود (كدام سمتهاي سازماني)

  1-درمورد client ها استفاده از كامپيوترهاي معمول امكان پذير مي باشد. با اين حال نياز به هرگونه امكاناتي(نه لزوما سخت افزاري) در صورت نياز در زمان استقرار سيستم همراه با دستورالعمل هاي مربوطه اعلام خواهدشد.

  2-بلي. كليه افراد ذي ربط در ايجادتقاضا قادربه رهگيري تقاضا مي باشند.

  3درحال حاضر تحت مرورگر IE كارمي كند. بعداز عملياتي شدن سيستم و درصورت نياز مي توان استفاده ازمرورگرهاي ديگر راموردبررسي قرارداد.

  4-خير. با توجه به امكانات ارتباطي شبكه هاي داخلي فعلي درشركت ملي گاز نيازي در اين مورد وجودندارد.

  5-براساس ساختار سازماني ومسئوليت هاي افراد قابل تعريف مي باشد

   

  44-حميد رضا شير محمديان

   باتوجه به سياستهاي بعضي از شركتها مبني بر اجراي پروژه ها بصورت PC و كاهش چشم گير خريدها ، آيا تدابيري جهت اخذ اطلاعات خريد هاي پيمانكاران انديشيده شده است يا خير .

  چنانچه خريد خارجي باشد ونياز به گشايش اعتبار داشته باشد – بلي

  45-محمد نيا

   درصورت خواسته واحدهاي نظارتي مانند حسابرسي داخلي ،ديوان محاسبات و غيره مبني بربررسي مدارك و سوابق برخي از خريدها ، مستندات به چه صورت در اختيارآن واحد هاقرارمي گيرد و آيا پرينت مدارك و امضاء هاي ديجيتالي مورد تأييد مي باشد يا خير؟

  -امكان ارائه اطلاعات و  گزارشات به نهادهاي نظارتي وجود دارد.

  -كليه فرايندهادرسيستم براساس قوانين جاري انجام مي شودوبراين اساس كليه مستندات قانوني قابل ارائه خواهدبود.

  46-شعاع حسيني

  1-   پيش نويس تقاضا بدون شماره حساب و شماره تقاضا قابل پيگيري نمي باشد و همچنين امكان تأييد مالي نيز وجود ندارد .

  2-   تقاضاها در حال حاضر داراي سرسند مي باشد ولي در اين برنامه سرسند تقاضا تعريف نشده است .

  3-   شماره تقاضاي پروژه 10 رقمي مي باشد و به نظر مي رسد شماره تقاضا فقط هفت رقمي منظور شده است .

   

  1- پيش نويس تقاضاي پروژه (mt26) داراي شماره حساب است ولي در مورد تقاضاي موجودي انبار فاقد شماره حساب

  2- درخواست وتقاضا هردو سرسند دارند

  3- مطابق شماره گذاري اسناد هر سند شماره ويژه خود را دارد

  47-طالب زاده

   سيستم مورد نظر ظاهراً براي تقاضاهايي  است كه توسط كنترل كالا انجام مي شود ولي براي ايند نتهايي كه توسط واحدهاي عملياتي ( ايندنتهاي پروژه اي ) انجام و ابتدا واحد بودجه بخشي از شماره ايندنت را درج مي نمايد چگونه ميتوان اين تقاضا را در سيستم ثبت نمود.

  تقاضاهاي موجودي انبار وپروژه (MT26,MT31) هريك در پروسه هاي جداگانه مطابق روشهاي جاري تهيه مي شوند.

  48-قنواتي

  1- درمعاملات مناقصه اي دو مرحله اي پس از ارسال اسناد جهت بررسي در كميته فني بازرگاني و اخذ نظر متقاضي و تصويب كميته فني بازرگاني مجدداً بايد به كميسيون مناقصات ارسال شود. كه به اين نكته اشاره نشد لطفاً توضيح بيشتري داده شود. يعني درواقع مصوبات كميته فني بازرگاني بايد مجدداً به كميسيون مناقصات ارسال شود.

  2- آيا متقاضي ( صاحب INDENT) در طول مسير خريد در جريان امر خريد قرارميگيرد و آيا تقاضاي او در چه مرحله اي است .

   

  1- كميته فني بازرگاني مصوبه ندارد –بلكه صرفا بررسي وپيشنهاد ميكند – در نمايش سيستم نبود ولي ديده شده است.

  2- بلي – متقاضي گردش كاررا در هر زمان ميتواند پيگيري نمايد.

  49-عليزاده

  آيا ايـن سيستـم با سيستم پايگاه ملي اطلاع رساني لينك مي شود؟

  الف – اگر مي شود چگونه ميتوان در پايگاه از آن استفاده نمود.

  ب- در صورتيكه با پايگاه اطلاع رساني لينك نشود مي بايست امكان پرينت گرفتن از تمامي صفحات باشد تا در پايگاه ملي مستند سازي شده و همچنين در پرونده پيمان بصورت مكتوب نگهداري شود.

   

  الف- ارسال اطلاعات به پايگاه ملي اطلاع رساني بصورت off line امكان پذير مي باشد.

  ب- اين امكان وجوددارد.

   

  50-استان فارس

  1- قرار بود كه اين سيستم درچند شركت گاز استاني بصورت پايلوت اجرا و نتيجه هاي اجرايي آن اعلام گردد ، آيا نتايجي در اين رابطه كسب گرديد .

  2- ارتباط سيستم با آئين نامه مناقصات لحاظ شده است يا خير؟

  3- آيا سيستم قابليت خريدهاي خارجي را نيز دارد يا خير؟

  4- جهت كنترل صحت مقادير تقاضا ها آيا امكان ارتباطي قيمت M.O.P و ازطريق وجود مقادير در موجودي تقاضاهاي پروژه غير فعال وجود دارد يا خير؟ ( با توجه به ارتباط سيستم با سيستم پيوسته و يكنواخت كالا)

   

  1-بعدازتكميل مرحله پياده سازي و آزمايش سيستم ، مرحله اجراي پايلوت آن در شركت هاي موردنظرانجام خواهدشد.

  2-آيين نامه مناقصه در سيستم لحاظ شده است.

  3-بلي

  4—چنانچه منظور از M.O.P يك سيستم نرم افزاري مي باشد جواب منفي است در غيراين صورت لطفا بيشتر توضيح دهيد.

  51-عدالت

   ازهمه كساني كه با اين سيستم به نوعي سرو كاردارند اعم از رئيس كالا – رئيس امور قراردادها و مسئول تقاضاگذاري واحدهاي مهندسي و اجرا و بهره برداري و غير ه به جلسه دعوت شوند و آموزش لازم به آنها در باره اين سيستم انجام شود.

  در وقت مناسب اين مهم انجام خواهد شد

  52-

  آيا صفحه اي مخصوص براي بازرسي فني وجود دارد كه اجناس خريد شده را تأييد كند و منجر به حذف كاغذ بازي و اسراف بي رويه كاغذ نشود . و آيا در كنار اين سيستم بازهم بايد از كاغذ استفاده كنيم يانه ؟

  مستندات بازرسي فني نگهداري مي شوند.

  53-ترابي

   خواهشمند است اعلام فرمائيد اگر منطقه اي كالايي را به قيمت N  ريال خريداري نمايد . با توجه به اينكه در سيستم ثبت مي گردد اگر منطقه ديگري همان كالا را برحسب نياز به دو برابر يا سه برابر قيمت سيستم خريداري نمايد هوشمندي سيستم اجازه ميدهد يا جلوگيري مي نمايد مگر در شرايط خاص.

   درصورت نياز امكان پذير است.

  54-سقايي

  رابطه سيستم جامع خريد با سيستم يكنواخت كالا چطوري خواهد بود.

  به سوال 24 مراجعه شود.

   

  55-احمد گوجاني

   آيا در اين نرم افزار براي تعميرات اساسي نيز تمهيداتي ديده شده است؟

  تعميرات اساسي مربوط به سيستم خريد نمي باشد.

  56-توفيق قاسم بگلو

  1-   چگونگي لينك سيستم پيوسته ويكنواخت كالا با سيستم خريد

  2-   با توجه به اينكه تقاضاهاي خريد مستقيم و پروژه توسط واحـد متقـاضي تهيـه و تـأييدات لازم اخذ مي شود دسترسي متقاضيان به اين سيستم چگونه خواهد بود.

  3-   چگونگي وارد نمودن ليست منابع خريدهاي محلي را در اين سيستم لطفاً توضيح دهيد .

   

   

  1- به سوال 24 مراجعه شود.

  2- براساس ساختار و سمت سازماني و تنظيمات سطوح دسترسي ، متقاضيان به سيستم دسترسي خواهند داشت و از طريق سيستم اقدام و پيكيري مي كنند.

  3 – ليست منابع محلي به اداره بررسي منابع اعلام  و پس از بررسي در بانك منابع ثبت خواهد شد .

  57-رمضاني

   آيا در خريدها براي تأمين آن بايستي حتماً از VENDOR LIST  موجود در سيتم خريد استفاده نمود يا مي شود از منابع خارج از VENDOR LIST استفاده نمود؟

  براي ارزيابي كيفي شركتهايي كه تازه خودرامعرفي مي كنند آيا امكاني وجود دارد و اين ارزيابي توسط چه كسي انجام مي شود؟

  ايا ميشود منابع جديد را به VEINDOR LIST شركت اضافه نمود.

  -طبق ضوابط موجود در استفاده از بانك منابع دستگاه مركزي

  -منابع جديد بعد از بررسي واحد ذي ربط قابل اضافه شدن به vendor list بانك منابع هستندوارتباط مستقيمي به سيستم خريد ندارد.

   

  58-نجفي

   با توجه به اينكه در پروسه تداركات لزوم ارائه گزارشات كتبي اجتناب ناپذير مي باشد آيا مي توان در محيط كار  گزارش كتبي تايپ و به سلسله مراتب اداري ارائه گردد.

  چنانچه منظور تايپ گزارش در داخل سيستم خريد باشد اين امكان وجودندارد. ولي از كليه مستندات مربوط به تقاضاها مي توان گزارش تهيه كرد.

  59-شهابي

   با توجه به تغيير سال مالي و نياز به تأييد مجدد بودجه آيا امكان تأييد دوباره وجود دارد يا خير .

  چنانچه در روشهاي جاري اين مهم انجام ميشود -بلي

  60-اسمعيل زاده

  1- درخصوص نحوه تخصيص شماره حساب به پيش نويس هاي درخواست توضيح بفرمائيد كه آيا باتوجه به نوع جنس سيستم شماره حساب را تعيين مي نمايد ويا مي بايست دستي وارد گردد؟

  2- بهتر نيست درابتدا متقاضي باتوجه به بودجه برآوردي درصورتيكه معامله درحد عمده باشد شاخص هاي ارزيابي را نيز تهيه نمايد باتوجه به اولويت مد نظر خودشان؟

  3- اگر پيش نويس تقاضا مورد تائيد قرارنگرفت آيا شماره درخواست حذف وبه درخواست ديگري اختصاص مي يابد وآيا اين كارباعث نامنظم شدن تقاضاها براساس تاريخ درخواست           نمي گردد؟

  4- اقلامي كه فاقد MESC مي باشند چگونه درج مي شود؟

  5- گزارش مراحل خريد وتامين كالا براي تمامي كساني كه با تقاضا به نوعي درارتباط بوده اند قابل دسترسي مي باشد؟

   

  1- شماره حساب در صورت نياز توسط متقاضي روي پيش نويس درج وتوسط امور مالي نهايي ميشود.

  2- ارزيابي از وظايف كميته ف-ب است و تععين شاخص ها به عهده متقاضي نمي باشد.

  3- شماره پيش نويس تقاضاي حذف شده به درخواست ديگر تخصيص داده نخواهدشد.

  4- بصورت dumy(مجازي)

  5- بلي – تحت عنوان تاريخچه خريد تقاضا

  61-عبدالرسول دادي زاده

  1- ازآنجاييكه بودجه سالانه مي باشد چنانچه تقاضا در طي دوره هاي سالانه (همان سال) خريداري نگرديد فرايندي براي تامين اعتبارمجدد درسال جديد تعريف شده است؟

  2- براي تقاضاي MT31 (ادمين 01) تهيه كننده پيش نويس تداركات كالا مي باشد آيا براي تقاضاهاي خريد مستقيم MT26 (ادمين 48 ،31،41) كه تهيه كننده پيش نويس واحدهاي متقاضي هستند تمهيد لازم انديشيده شده است؟

  3- (اقلام DIRCT (خريد مستقيم ) درتقاضاهاي خريد مستقيم مي بايست شماره حساب (حداكثر 22 رقمي) بر روي تقاضا قيد شود آيا تمهيد لازم جهت درج شماره حساب انديشيده شده است؟

  4- درتجميع تقاضاها منظور نمودن هزينه هاي هرتقاضا با توجه به اينكه مراكز هزينه متفاوتي براي تقاضاها درج شده است به تفكيك نمايش داده مي شود؟

  1- مطابق مقررات مالي اقدام خواهدشد .

  2- بلي

  3- بلي

  4- تجميع تقاضاها در چارچوب يك شماره حساب امكان پذير است  بنابراين تقاضاها به تفكيك يك مركز هزينه قابل تفكيك ونمايش است

   

   

  62-اخباري

  1- چگونگي شناسايي قيمت جهت ارسال به استعلام ومناقصه ؟

  2-تهيه فرمها وامضاء ها

  3- جمع آوري مدارك جهت ارائه به حسابرسي وحسابداري

  4- اصلاحيه ايندنت چگونه است؟

   

  1- در چارچوب قانون برگزاري مناقصات ونصاب معاملات

  2-بصورت اطلاعات ومستندات الكترونيكي وكاغذي

  3-با استفاده از مستندات موجود درسيستم امكان پذير است.

  4- مطابق روشهاي موجود

  63-

  1- چگونگي ثبت شماره حساب درتهيه ايندنت ها چطوري است؟

  2- خريدهايي كه نيازبه مناقصه دارند بهتراست به واحد امورپيمانها ارجاع گردد.

  3- دربخش تامين اعتبارباتوجه به تعدد منابع (ساير منابع-بندر-    و...) چگونه درسيستم تمهيداتي انديشيده شده است؟

  4- ثبت شماره 5 رقمي شماره حساب ثبت شده كه 5 رقم رديف خريد كه جمعا" 10 رقم مي شود درايندنت چگونه ثبت مي شود؟

  5- بهتر است پس ازتامين اعتبارخريدهايي كه درحد خريدهاي متوسط و جزء مي باشد بعد از بودجه به واحد تداركات وخريد هاي عمده به واحد پيمانها ارجاع گردد.

  6- دربخش فروشندگان تعيين گردد فروشندگاني كه كالا را با 3% قانون ماليات بر ارزش افزوده بدون 3% قيمت مي دهند ودربخش گزارش گيري نيز كالا با 3% ويا بدون 3% معلوم گردد.

  7- كد اقتصادي و كد ملي براي فروشندگان ملحوظ گردد ودرگزارشات نيز بتوان براساس كد اقتصادي وكد ملي گزارش گيري گردد.

  1- شماره حساب در صورت نياز توسط متقاضي روي پيشنويس درج وتوسط امور مالي نهايي ميشود.

  2- برابر روشها و عرف موجود در شركت خريدهاي كالايي به امور پيمانها مرتبط نميشوند

  3- انتخاب منبع در سيستم هست

  4- انتخاب شماره 5 رقمي در پروژه ها در سيستم هست

  5- برابر روشها و عرف موجود در شركت خريدهاي كالايي به امور پيمانها مرتبط نميشوند واين موضوع به سطح معامله ربطي ندارد

  6-  قوانين قبلا به فروشندگان ابلاغ شده است

  7- اين موضوع در سيستم وجود دارد

  64-محمد اميدوار

  1-آيا امكان دسترسي به بانك اطلاعاتي براي مدير سيستم واحدهاي زيرمجموعه ستاد وجود دارد؟ تا چه حد دسترسي وجود دارد؟

  2- آيا امكان backup گيري ازبرنامه در application وجود دارد؟

  3- آيا امكانات log دربرنامه جهت پيگيري  مديرسيستم ازخرابكاري احتمالي يا بررسي مشكلات سيستم وجود دارد (event viewer)

  4- Encription دراين سيستم ازچه روشي استفاده شده است؟

  5- نحوه تحويل برنامه به شركت هاي زيرمجموعه وخدمات پشتيباني چگونه مي باشد؟

  6- آيا از Agax درطراحي نرم افزار استفاده شده است؟

  7- آيا امكان تعريف ( گردش كار) وجود دارد؟

   

  1- چنانچه منظور ارتباط مستقيم با بانك اطلاعاتي باشد بايد نوع استفاده مشخص گردد.

  2-پيش بيني شده است.

  3- بلي

  4- از مكانيزم  ssl براي اين منظور استفاده خواهدشد.

  5- زماني كه تصميم به تحويل و نصب و راه اندازي سيستم براي هرمركز گرفته شود ، كليه برنامه هاهمراه با مستندات آن تحويل آن مركز خواهدشد.

  6- بلي

  7- بلي

   

  65-

  باتوجه به اينكه گردش كاردرفرايند خريد كالا، درشركتهاي تابعه ممكن است تفاوت باشد، آيا امكان تعريف گردش كار دراين نرم افزار ايجاد شده است؟

  اين امكان وجود دارد

   


  66-تميزي/دعايي

  1- براي تهيه پيش نويس ايندنتهايي كه جزو خريد پروژه اي محسوب مي شوند دوسوال مطرح مي شود‌ الف- متقاضي مربوطه در سيستم پيش نويس را تهيه ميكند ؟ ب- باتوجه به فاقد MESC بودن اينگونه اقلام سيستم چه گزينه اي را درخصوص اين اقلام داراست ؟

  2- محل ثبت شماره حساب مالي درفرم مربوطه ديده شده است يا خير؟

  3- تعيين شاخص هاي ارزيابي كيفي وفني وظيفه كميته فني بازرگاني است درحالي كه درسيستم وظيفه دبيركميسيون ديده شده است؟

  4- فرمهاي صورتجلسات مناقصه جهت بارگذاري درپايگاه ملي مناقصات درسيستم مربوطه چه جايگاهي دارند؟ ازجمله فرم ارزيابي شكلي؟ فني وكيفي،تجديد يا لغو مناقصه،ترك تشريفات و...

  5- ظاهرا" بخش مهمي از فرايند خريد ازجمله ثبت قرارداد ، ثبت ضمانت نامه ها و پرداختهاي مربوطه درسيستم مربوطه ديده نشده است؟

  6- تغذيه اقلام به سيستم يكنواخت وتنظيم ORD وتحويل اقلام به واحد رسيد وارسال درانبار آيا ارتباط با سيستم جديد دارد يا خير؟

  پيشنهاد: تغيير عنوان مامورخريد به متصدي خريد باتوجه به شرح سمت درشركت ملي گاز

   

  الف – بلي

  ب-ازرمز مجازي استفاده مي شود.

  2-درMT26 بلي

  3- كاملا صحيح است – گردش كار اصلاح خواهد شد.

  4- فرمها در سيستم ساخته مي شوند

  5-  ديده شده است – در زمان خود قابل ارائه است

  6-بلي – اين سيستم بهمين منظور طراحي شده است

  7- دراين مورد بايد با امور سازمان و بهبودروشها هماهنگي انجام شود.


  67-صادقي

  1- بهتراست براي تاريخ نياز به جاي وارد كردن تاريخ تقويم  تعريف شود كه بتوان تاريخ را انتخاب كرد .

  2- مسئول تداركات كالا وقتي مي خواهد كاري را به مسئول خريد ارجاع دهد، بتواند حجم كار پشت دست هرمامور را ببيند.

  3- سيستم هنگام انتخاب استعلام،مناقصه و...به كاربر اخطار دهدكه حجم معامله به حدي است كه نمي توانيد ازاين روشها استفاده كنيد.

  4- امكان گزارش گيري وارائه به مدير ارشد كه هر USER چقدر كارداشته وچقدر كاروارد كارتابل اوشده وبتواند نمودارهايي بدهد كه قابل فهم وتجزيه وتحليل باشد.

  5- امكان مونيتورينگ هر USER توسط مسئول بالاتر

   

   

   

  1- در جلسات تصميم گيري پيشنهاد مطرح خواهد شد

  2-  قابل بررسي است .

  3- اين موضوع پيش بيني شده است.

  4-5-  امكان گزارش گيري از فعاليتهاي هر كاربر ممكن است

   


  68-تدين

  1- براي ثبت خريد شفاهي كه نيازي به استعلام كتبي و ... ندارد ، درسيستم چه تمهيداتي شده است؟

  2- درخصوص اقلام خريد پروژه  وخريد مستقيم كه MT26 توسط متقاضي بايد تهيه گردد، باتوجه به گستردگي متقاضيان (تنوع زياد) چه مواردي درنظرگرفته شده است؟

  3- درخصوص مراحل انجام شده جاي اسناد بازرسي خالي بود ، براي ثبت نظرات بازرسي چه اقدامي شده است؟

  4- اگر فروشنده اي كه برنده يك مناقصه اعلام شده ، امكان تحويل كالا را مطابق پيمان نداشته باشد ، باتوجه به مختومه شدن تقاضا توسط رئيس كميسيون ، آيا مطابق  مقررات امكان تحويل به نفردوم وجود دارد؟

  5- آيا امكان 10% و25% اضافه پيمان درصورت مثبت بودن نظر هيئت مديره به چه نحوي ثبت مي گردد.

   

  1- استعلام شفاهي ودرج اطلاعات در سيستم توسط مامور خريد

  2- مطابق آنچه كه در حال حاضر در شركتها انجام ميشود.در سيستم انجام مي شود

  3- اسناد بازرسي ضميمه  تقاضا مي شوند

  4- بستگي به نظر كميسيون مناقصه دارد.

  5- امكان پذير است.


  69-افشاريان زاده

  1- امكان تقاضا گذاري برروي ادمين 31 و48 كه توسط متقاضي صادر مي گردد توسط اين سيستم است؟

  2- تقاضاهاي ادمين 51 درسيستم جامع تغذيه وتوسط آن چاپ مي شود چگونه با اين سيستم مطابقت داده ولينك مي شود؟

  3- آيا امكان ديدن خريدهاي ساير شركتها ازنظر منابع وقيمت ها وجود دارد؟

   

  1- تفاوتي در نوع ادمين وجود ندارد –براي هر ادميني (01-02-31-41-48)ميت وان تقاضا گذاري كرد

  2- ادمين 51 (مازاد قديم) تقاضا گذاري ندارد.

  3- بستگي به سياست ها و تنظيمات مربوط به حدوداختيارات كاربران دارد.


  70-رضايي

  1- ارتباط با سيستم يكنواخت؟

  2- كمك ازقانون مناقصات

  3- بعد از تعيين برنده تكليف قرارداد ، بازرسي ، زمان تحويل واحيانا" جريمه تاخير،سند رسيد وتنظيم  سند پرداخت چه مي شود؟

  4- اين سيستم حدوحدود چه خريدهايي را دربرمي گيرد؟

  5- تكليف سند سازي پايگاه اطلاع رساني چه مي شود؟

  1-به سوال 24 مراجعه شود.

  2- دربخش فرايند مناقصه از آيين نامه اجرايي برگزاري مناقصات تبعيت خواهدشد.

  3-  همانند آنچه در زمان حال انجام مي شود سيستم نيز عمل خواهد كرد – هدف سيستماتيك كردن فعاليتهاست نه تغيير دادن آنها

  4-كليه خريدها

  5- به سوالات 40-41-49 مراجعه شود.


  71-گودرزي

  1- نحوه تقاضا گذاري كالاهايي كه داري MESC نمي باشند به چه صورت است؟

  2-اصلاح شرح كالا به چه صورت است؟(بعداز دريافت ارزيابي فني)

   

   

  1- شماره رمز ها بصورت مجازي(دامي) معرفي مي شوند.

  2-در پروژه ها امكان پذير است .

   

   

   

   


  72-شريفي

  1- آيا قابليت استفاده رده استفاده كننده هاي پائين تر مانند تنخواها اداران نواحي وامور اداري نيز دارامي باشد؟

  پيشنهادات

  2- درخصوص خريدها /پروژه ترتيبي اتخاذ گردد كه با ايجاد كاربري محدود تهيه كنندگان( متقاضيان) امكان تهيه پيش نويس تقاضا ايجاد شود.

  3- جهت سرعت عمل هركاربربتوانديك قسمت ازكتاب طبقه بندي پر كاربرد را انتخاب وفعال نمايد.

  4- درقسمت خريدهاي شفاهي وكتبي امكان رويت كليه شركتهايي كه تاكنون ازآنها خريدشده ايجادبعلاوه داراي درجه بندي اعتبار باملاكهاي قابل بررسي باشند.

  5- اطلاعات فروشندگان درصورت تغيير توسط هرخريدارقابل اصلاح باشد(آدرس وتلفن)

   

  1و2- اختيارات تهيه پيش نويس در سطح متقاضيان مجاز محدود مي شود.

   

  3-5 – پيشنهادات قابل بررسي است.

   


  73-آقا جاني

  1- آيا مكانيزمي براي مانيتورينگ كردن كارمند هربخش وكارهاي بازآنها توسط مديرآن بخش وجود دارد؟

  2- آيا بخش كميته فني وبازرگاني درنظر گرفته شده است (بررسي فني پاكات فني مناقصه)

   

  1- از طريق ثبت فعاليت هاي كاربران و ايجاد تاريخچه اقذامات انجام شده امكان پذيرخواهدبود.

   

  2- بلي مطابق قانون مناقصات

   


  74-گوجاني

  درخصوص سفارش خريد در رمزسازماني 41,31,48 باتوجه به اينكه اطلاعات اوليه در LIB وجود ندارند ، يعني اين كه كدگذاري نشده اند ، آيا امكان كنترل آن در سيستم وجود دارد؟

  منظور اين است كه اطلاعات اوليه ازكجا گرفته مي شود چگونه تقاضا درسيستم بوجود مي آيد؟

  دسته بندي اقلام تقاضاها چگونه است؟

  آيا درسيستم پيش بيني شده است كه اقلام تكراري دريك تقاضا بوجود نيايد؟

  آيا امكانات اصلاحات تقاضا وسفارش خريد بعد از Release  كردن ديده شده است؟

   

   

  شماره رمز ها بصورت مجازي(دامي) معرفي ميشوند.

  از كارشناس كالايي متقاضي

   

  براساس طبقه بندي شل

   

  از درج اقلام تكراري جلوگيري مي شود

   

  چون اطلاعات توسط برنامه به سيستم كالا منتقل ميشوند اين امكان وجود دارد


  75-آقاجاني

  آيا امكان اتصال سيستم به Active Directory وجود دارد؟

  -ارتباط با active directory  به چه منظور مورد نظر شما است ؟ لطفا توضيح دهيد.

   

  76-عرب خزائلي

  آيا دراين سيستم امكان تخصيص مهلت اقدام براي كارهاي ليست شده دركارتابل وجود دارد؟

  هدف اين است كه اگرمامورخريد ويا هريك از اعضاي تعريف شده درفرآيند عمليات را درخارج ازفرصت تعيين شده انجام دادند آلارم فعال شود ومسئول واحد خريد نيز ازآن مطلع شد.

   

  بعدازنصب و راه اندازي وعملياتي شدن سيستم به تهيه امكاناتي مثل پيشنهاد شما و ديگر همكاران پرداخته خواهدشد.

  77-بختياري

  آيا جايي (روشي) جهت مشخص شدن فروشندگاني كه قراراست درليست سياه (Black List) قراربگيردند ، ديده شده است؟

   

  اين موضوع به بانك منايع مربوط مي شود .

  78-نصيري

  Barcode Reader

  پيشنهاد : آيا مي توان براي تكميل برنامه وشناسايي وكاهش فرآيندهاي انباردرقسمت انتهايي برنامه قابليت باركدريدر (Barcod Reader)  درنظر گرفته شود ؟

   

  سيستم  خريد به اطلاعات  انبار مرتبط نيست  وفقط در حوزه تداركات فعال است.
                    توجه : لطفا نقطه نظرات خودراازطريق پست الكترونيك   pis@nigc.ir  اعلام نماييد تا به نحو مقتضي 

                              بررسي و به آن ها پاسخ داده شود.
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما